Archive | سپتامبر 2010

Freedom has a price

Freedom isn’t free at all

Advertisements

غم دنیا

غم دنیای دنی چند خوری باده بخور

حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

انتقام

شاد بودن، تنها انتقامی است که میتوان از زندگی گرفت

چیزهای خوب

هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است و یا غیر اخلاقی و یا چاق کننده

مفلسانیم

مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم

وای اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

آیین گفتگو

گفتگو آیین درویشی نبود

ورنه با تو ماجراها داشتیم

روز عید است

روز عید است و من امروز در آن تدبیرم
که دهم حاصل سی‌روزه و ساغر گیرم
چند روزیست که دورم ز رخ ساقی و جام
بس خجالت که به روی آمد ازین تقصیرم

بی سوادانِ پُر مدعا

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند
بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند
– آلوین تافلر

علم و جهل

من می خورم و هر که چو من اهل بود
می خوردن من به نزد او سهل بود
می خوردن من حق ز ازل می دانست
گر می نخورم علم خدا جهل بود
— حکیم عمر خیام

قناعت، صبر، حكمت

درد من تنهايي نيست؛ بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت، بي عرضگي را صبر و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خداوند مي نامند
— گاندی