Archive | فوریه 2012

What shall be

— What ever you do is what shall be….
— AAHH!!

Advertisements

Universe

The universe is an island,
surrounded by whatever it is that surrounds universes.

Whitney Houston died

LEGENDS NEVER DIE !!!….
Whitney Houston: Seriously?

باز ویرون شد

میگم آقا چقد شد؟ میگه چهل هزار و صد و پنجاه تومن. دست کردم تو کیف پولشو بدم، سرشو آورده جلو میگه: مهندس یاهو قطعه؟ میگم آره از پریشب ویرونش کردن.
سرشو میکشه عقب و لبخند میزنه و میگه: آخه چرا قطعه؟ لبخند میزنم و میگم: معلومه چرا قطعه، من باید بگم؟

احساس خوشبختی

مادامی که دنیایمان درگیر بدست آوردن ِ داشته های دیگران است
هیچگاه احساس خوشبختی در ما متولد نمی شود
زیرا همیشه در هر سطحی که باشیم یا هر چقدر از دیگران به دست آورده باشیم
باز هم چیزی هست که نداشته باشیم
و دوباره درگیر تصاحب میشویم و تا بدست نیاوریمش آرام نیستیم …
و این چرخه ی باطل ادامه دارد
شما درس نمی خوانید که به دانشگاه بروید تا از دانشگاه رفتن ِ خودتان لذت ببرید
شما درس میخوانید که دانشگاه بروید تا از دیگران عقب نمانید
شما زیباترین لباستان را در مهمانی به خاطر این تن نمیکنید که خودتان از خودتان لذت ببرید
شما زیباترین لباستان را میپوشید که دیگران از آن لذت ببرند
و این لذت را با تعریف هایشان به شما انتقال دهند
شما 3 سال سخت کار نمی کنید تا ماشینی را بخرید
که در رویایتان همیشه پشتش نشسته اید
شما کار میکنید تا ماشینی را بگیرید که دیگران به شما القا کرده اند فوق العاده است
به صرف اینکه وارد دنیای بیرونتان می شوید
اگر «خود» را همراه نداشته باشید به «جلب توجه» پناه میبرید.
و هر چقدر هنرمندانه توجه ها را جلب کنید
در لحظات تنهایی چیزی برای لذت بردن ندارید
زیرا توجه نیز مفهومیست که با حضور دیگران تعریف می شود.
یـــــــاد بگیرید که شما در یک چیز اول هستید.
حتی اگر نخواهید هیچ کسی نمی تواند جز شما در آن اول باشد
آن هم خود بودن است.
شما اگر خودتان باشید جذابید
زیرا جذابیت مختص هر چیز کمیاب است.
و از هر انسان، تنها یکی به وجود آمده
مشکل از جایی شروع می شود که شما آنقدر خود را فراموش کرده اید
که دیگر نمی توانید خصوصیات واقعی خودتان را زندگی کنید
برای همین است که به همین شیوه ادامه میدهید.