Archive | اکتبر 2012

بناوالار

روزنامه آرمان گزارش داده که نتايج يک پژوهش «شادکامی مردم ايران و عوامل موثر بر آن» نشان می دهد که استان زنجان شادترين استان ايران است…
فکککککککر کننننننننن. ما حالا شادکامشون هستیم. ببین بقیشون تو چه وضعین…. بناوالار…

Advertisements

آزادی

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی دیگه در مورد آزادی شعار نده !

آلبر کامو